Klasa patronacka firmy PGE Energia Ciepła S.A. (Elektrownia Rybnik).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych zarówno energetyki konwencjonalnej jak i odnawialnej;
  2. wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
  3. nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach

Absolwent zna zagadnienia z zakresu energetyki konwencjonalnej (elektroenergetyki, energetyki cieplnej) oraz i energetyki odnawialnej (wiatrowej, solarnej, geotermalnej, wodnej). Z uwagi na duży obszar branżowy uczeń poznaje wiele zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, termodynamiki, automatyki urządzeń energetycznych,mechaniki płynów, spalania paliw, eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej, możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej w budownictwie. Poznaje też techniki i zasady pomiarów wielkości fizycznych, sposoby sporządzania i czytania rysunków technicznych maszynowych, programy komputerowe wspomagające projektowanie i wykonywanie innych zadań zawodowych, podstawy materiałoznawstwa i maszynoznawstwa, elementy prawa budowlanego i prawa energetycznego.

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w szkolnych pracowniach zawodowych i warsztatach, a praktyki zawodowe w branżowych zakładach pracy.

Podczas nauki uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oznaczanych cyfrowo i nazwami):

  • E.22. „Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej”,
  • E.23. „Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej”.

Absolwenci kierunku technik energetyk otrzymują zawód, który umożliwia zdobycie zatrudnienia właściwie we wszystkich większych zakładach związanych z projektowaniem, produkcją, przesyłem energii cieplnej lub elektrycznej konwencjonalne i odnawialnej, to znaczy w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, w biurach projektowych pracujących na rzecz elektroenergetyki, zakładach ciepłowniczych, gospodarki komunalnej, w placówkach zajmujących się produkcją lub dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych oraz zakładach usługowych (naprawy, konserwacja, instalacja urządzeń i instalacji przesyłowych) branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Ukończenie technikum i zdanie matury umożliwia kontynuowanie nauki na studiach, szczególnie politechnicznych. Młodych specjalistów w tej branży jest mało.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej