Klasa patronacka firmy IP Connect Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik elektronik

Typowe stanowiska pracy
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni:

 • w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji,
 • w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych,
 • w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
 • w placówkach badawczo-rozwojowych,
 • w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
 • w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

Zadania zawodowe
Zadania zawodowe technika elektronika obejmują:

 • organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych,
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
 • montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych,
 • nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych,
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
 • naprawianie urządzeń elektronicznych.

Umiejętności zawodowe
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
 • akceptować zmiany i przystosowywać się do nich,
 • korzystać ze swoich praw,
 • efektywnie współdziałać w zespole i pracować w grupie,
 • porozumiewać się w językach obcych,
 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki,czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych,
 • analizować działanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • montować, instalować, uruchamiać oraz testować układy i urządzenia elektroniczne,
 • projektować proste układy elektroniczne,
 • projektować obwody drukowane,
 • posługiwać się nowoczesnymi narzędziami do montowania elementów i układów elektronicznych,
 • mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • mierzyć parametry techniczne elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
 • oceniać stan techniczny przyrządów pomiarowych,
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych,
 • korzystać z literatury technicznej polskiej i obcojęzycznej (szczególnie angielskiej),
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
 • wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzać konserwację urządzeń elektronicznych,
 • naprawiać urządzenia i układy elektroniczne,
 • posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • programować układy i urządzenia elektroniczne,
 • organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność do koncentracji i podzielności uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk oraz palców,
 • zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,
 • umiejętność współżycia z ludźmi.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej