Budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych został wybudowany w okresie międzywojennym z inicjatywy burmistrza Władysława Webera. Ukończono go na krótko przed wybuchem wojny we wrześniu 1939 roku. Przez cały czas okupacji, aż do 1945 roku, mieścił się w nim szpital wojskowy. Natomiast w latach 1945-1952 był siedzibą Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego. ZSME swymi początkami sięga września 1952 roku, kiedy utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Powstała ona z połączenia dwóch szkół resortowych i jednej szkoły zawodowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Oprócz tej szkoły w obecnym budynku mieściły się jeszcze Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe i Technikum Finansowe. Wszystkie typy szkół od 01.09.1952r. były pod wspólną dyrekcją dr. Alfonsa Mrowca - nauczyciela, historyka i autora kilku publikacji historycznych. W roku szkolnym 1953/1954 dyrektorem w/w szkół został pan Lucjan Pytel. Od 01.09.1954r. w budynku przy ulicy Kościuszki 23 pozostała wyłącznie Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca wykwalifikowanych robotników w kierunkach: metalowym, budowlanym i komunikacyjnym. Dyrektorem szkoły został mgr Lech Synoradzki (*biogramy). W roku szkolnym 1955/1956 po raz pierwszy do szkoły o profilu mechanicznym przyjęto dziewczęta, zaś rok póĽniej utworzono nowy kierunek kształcenia młodzieży o specjalności krawiectwo lekkie. W roku szkolnym 1957/1958 przy istniejących dotychczas szkołach otwarto trzy klasy, dając w ten sposób początek dziennej Szkole Zawodowej dla młodzieży pracującej. W miarę upływu lat szkoła ta usamodzielniła się i przeniosła do innego budynku. Jednak 1 września 1973r. Została ponownie została włączona do Zespołu Szkół Zawodowych, a w następnym roku szkolnym powróciła do obecnego budynku. Taki stan szkół i specjalności kształcenia nie uległ zmianie aż do roku szkolnego 1959/1960, w którym został utworzony nowy kierunek: gospodarstwo zbiorowe i domowe. Ilość uczniów wzrosła do 1461, w tym było 336 dziewcząt.

Rok później powstało Technikum Gospodarcze oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem. W miarę upływu lat przybywało nowych specjalności, pojawiły się kierunki: budowa maszyn, elektryczny, samochodowy i budowlany. Zakończyły one swą działalność z końcem roku szkolnego 1983/84. Technikum Mechaniczne powstało 1 września 1964 roku i przyjęło absolwentów szkół ponad podstawowych do dwóch klas o specjalnościach: budownictwo maszyn oraz obróbka skrawaniem. W następnych latach doszły nowe specjalności, elektryczna i samochodowa. Od 28. 03. 1982r. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki (*patron szkoły). Na mocy tzw. umowy pilotażowej z 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. ZSM-E stał się jednostką organizacyjna miasta i jest przez nie finansowany ze środków administracji państwowej. Obsługa finansowo-księgowa , zaopatrzenie, gospodarka remontowa, bhp powierzone zostały powołanej w tym celu jednostce organizacyjnej. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ma swoja kronikę , która opisuje dzieje tej szkoły od 1954 r.do dnia dzisiejszego. W 2000 r. powstała Encyklopedia ZSM-E w Rybniku. Praca nad Encyklopedią przyczyniła się do poznania historii własnej szkoły i miejscowości. ZSM-E może poszczycić się wyróżnieniami w konkursach technicznych , elektrycznych , elektronicznych , literackich a nawet historycznych. W r.szk. 1985/86 laureatem Olimpiady Fizycznej został Damian Fojt.. W roku 1997 uczeń Roman Wengerski został laureatem Olimpiady Wiedzy Technicznej i otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. W latach 2001 i 2002 laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” zostali Remigiusz Kalisz oraz Sławomir Kostka. Chlubą i dumą szkoły na arenie międzyszkolnej i wojewódzkiej są wyniki sportowe. W 1998 r. ZSM-E okazał się najbardziej usportowioną szkołą w województwie śląskim.

W roku szkolnym 1984/85 do Zespołu włączono Liceum Zawodowe RZWM Huta Silesia i ZSZ Przyzakładową RZWM Huta Silesia. Przełomowy dla ZSM-E stał się rok 2001 od września do gmachu szkoły wprowadzono zasadnicza szkołę zawodową z ul. Maksymiliana również od 1 września warsztaty szkolne przeszły pod nowo utworzone rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Dziewięć lat później w r.szk.2002/2003 zgodnie z ówczesną reformą oświaty utworzono 3-letnie liceum profilowane oraz 2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. Zaprzestano w związku z tym naboru do Technikum Młodzieżowego. Po 4 latach powrócono do kształcenia w nowych czteroletnich Technikach. W naszej szkole w nowym Technikum rozpoczęto kształcenie w dwóch zawodach: technik elektryk i technik elektronik. Rok później wprowadzono nowy zawód technik teleinformatyk. Aktualnie w roku szkolnym 2007/2008 w ZSM-E kształci się ok. 900 uczniów w 10 zawodach. W roku szkolnym 2008/09 zaprzestano naboru do Liceum Profilowanego poszerzając ofertę kształcenia w Zasadniczej Szkole zawodowej o trzy nowe zawody: ślusarz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz elektromechanik. Baza dydaktyczna szkoły ulega ciągłej modernizacji. Od 2005r. co rok szkoła otrzymuje nową pracownie komputerową, w 2006r szkoła otrzymała nowoczesne Laboratorium Robotów Mobilnych którego sponsorem był koncern Vattenfall. Rok 2008 to otwarcie nowoczesnej pracowni elektroniku użytkowej.Modernizacja bazy dydaktycznej została wymuszona powrotem Technikum do szkoły oraz szeroka ofertą edukacyjną. W marcu 2007 szkoła przystąpiła do realizacji programu unijnego „Równy start w przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku” w ramach tego programu realizuje się dodatkowe godziny zajęć dydaktycznych, wycieczki naukowe, wizyty studyjne a także doposażenie bazy dydaktycznej o nowoczesna pracownie językową. Od roku 2006 rozpoczęła się gruntowna modernizacja budynku szkoły, został zmieniony układ pomieszczeń administracyjnych, zostało wymienione centralne ogrzewanie a także stolarka drzwiowa. Rok 2007r to także instalacja nowoczesnego monitoringu szkoły.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej