Dyrektor: mgr inż. Marek Holona - kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole. Dyrektor odpowiedzialny jest za:


      - dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
      - realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły,
      - tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
      - zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
      - zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych.

Wicedyrektorzy: mgr inż. Ewa Kuczyńska-Tomiłomgr Małgorzata Ochmann - są bezpośrednimi przełożonymi wszystkich pracowników szkoły, przejmują część zadań dyrektora, prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym lekcji i zajęć wychowawczych nauczycieli, pełnią nadzór kierowniczy nad całą szkołą i decydują w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-opiekuńczego w całej szkole. Wicedyrektorzy:       - odpowiadają przed dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę,
      - realizują każde polecenie dyrektora szkoły,
      - przydzielają zadania służbowe i wydają polecenia,
      - wnioskują do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli,
      - używają pieczątki osobistej z tytułem: wicedyrektor szkoły,
      - podpisują pisma, których treść jest zgodna z zakresem ich zadań i kompetencji.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej