Klasa patronacka firm Tauron Dystrybucja S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Hager Polo Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik elektryk

Typowe stanowiska pracy
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku ,biurach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, między innymi na stanowiskach:

 • mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników do spraw pomiarów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu,
 • mistrzów, kierowników zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • kierowników do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych,
 • elektryków dyżurnych,
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych,
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe
Do typowych zadań zawodowych technika elektryka należy:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz interpretowanie wyników pomiarów,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • udział w pracach zespołów projektowych.

Umiejętności zawodowe
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • dobierać i obrabiać materiały stosowane w elektrotechnice,
 • odczytywać schematy ideowe, montażowe oraz rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych,
 • wykonywać połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
 • projektować proste układy elektryczne,
 • dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze,
 • wykonywać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne,
 • wykonywać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • wykonywać badania urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz dokonywać prostych napraw,
 • instalować, użytkować i obsługiwać układy energoelektroniczne oraz dokonywać prostych napraw,
 • stosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobierać, instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną,
 • posługiwać się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • korzystać z literatury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
 • korzystać z elektronicznych źródeł informacji, w tym także w językach obcych,
 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym,
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,
 • korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej,
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informację,
 • poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,
 • akceptować zmiany i przystosowywać się do nich,
 • korzystać z przysługujących praw, wynikających z kodeksu pracy,
 • podejmować i rozliczać działalność gospodarczą,
 • pracować w zespole.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne,
 • koordynacja sensomotoryczna,
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
 • podzielność uwagi,
 • wysoki poziom spostrzegawczości,
 • zamiłowanie do dokładnej i odpowiedzialnej pracy, ładu i porządku,
 • odporność na warunki środowiska pracy,
 • zdolność koncentrowania uwagi,
 • pełne widzenie barw,
 • dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej