Klasa patronacka firm Grupa Marat Sp. z o.o.Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz Doosan Babcok Energy Polska Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik mechanik

Typowe stanowiska pracy
Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

Najczęściej powinni być zatrudniani na stanowiskach związanych z:

 • obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • montażem maszyn,
 • kontrolą techniczną,
 • organizacją i nadzorowaniem prac,
 • konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
 • organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Zadania zawodowe
Do typowych zadań zawodowych technika mechanika należą:

 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu –zgodnie z dokumentacją,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług,
 • badanie części i zespołów oraz maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • organizowanie i nadzorowanie wykonywania zabiegów profilaktycznych i konserwacyjnych,
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • projektowanie prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technologicznej,
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej, związanej z wykonywaną pracą,
 • organizowanie zaopatrzenia i zbytu.

Umiejętności zawodowe
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, elektrotechniki i automatyki,
 • interpretować procesy energetyczne i robocze zachodzące w maszynach i urządzeniach,
 • klasyfikować obiekty mechaniczne według ich przeznaczenia, zasady działania i budowy,
 • oceniać przydatność użytkową maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyk,
 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,
 • rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz charakteryzować ich właściwości,
 • stosować w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów,
 • interpretować procesy zużyciowo -starzeniowe w układach mechanicznych,
 • konstruować proste obiekty mechaniczne,
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych,
 • posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym,
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki mechanicznej wraz z obsługą operatorską uniwersalnych obrabiarek,
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz opracowywać i interpretować wyniki pomiarów,
 • oceniać stan techniczny obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej,
 • sporządzać harmonogramy prac, szacować ich pracochłonność oraz analizować koszty,
 • użytkować komputer typu PC,
 • korzystać z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagającego projektowanie, wytwarzanie, eksploatację i zarządzanie,
 • przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewnienia jakości produkcji wyrobów i usług (PN, PN-ISO, ISO),
 • interpretować i stosować podstawowe pojęcia ekonomiczne,
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • korzystać z literatury technicznej, norm i katalogów,
 • interpretować i stosować podstawowe pojęcia ekonomiczne,
 • właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
 • podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez samokształcenie,
 • podjąć, w razie potrzeby, własną działalność gospodarczą.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • podzielność uwagi,
 • zrównoważenie, wytrwałość, cierpliwość,
 • dobra koordynacja słuchowo-wzrokowa,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej