technik teleinformatyk

Klasa patronacka firmy IP Connect Sp. z o.o.

Podstawowe zadania:

 • montowanie i uruchamianie komputerów;
 • instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego;
 • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz dokonywanie ich przeglądów, napraw i modernizacji;
 • projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowanie i uruchamianie sieci komputerowych, zabezpieczanie sieci;
 • montowanie łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teleinformatycznej;
 • obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych;
 • sprawdzanie stanu technicznego łączy transmisyjnych i urządzeń sieciowych;
 • obsługa, diagnozowanie i naprawa telefonów komórkowych;
 • sporządzanie ofert cenowych urządzeń i usług teleinformatycznych;
 • obliczanie kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania informatyką i komunikacją sieciową,
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi,
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna,
 • gotowość do wykonywania trudnych prac,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i nieuleganie frustracji,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 • firmach montujących i sprzedających komputery;
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej